Statut prawny

 
 

Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

(tekst ujednolicony z dnia 26 listopada 2012 r.)

Rozdział I

Nazwa, siedziba i obszar działania.

§ 1

    Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zwany dalej „Szpitalem” działa na podstawie  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 

§ 2

Siedzibą Szpitala jest Miasto Białystok, ul. Sienkiewicza 79.

 

§ 3

Organem tworzącym jest Rada Miejska Białegostoku.

 

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala

 

§ 4

1. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.

2. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia  w zakresie:

a) szpitalnictwa,

b) podstawowej opieki zdrowotnej,

c) specjalistycznej opieki zdrowotnej,

d) medycyny pracy.

 

§ 5

     Do zadań Szpitala należy:

1) leczenie szpitalne,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowych w zakresie chorób wewnętrznych         gastroenterologii i kardiologii,

4) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć,

5) udzielanie świadczeń konsultacyjnych,

6) prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa,

7) prowadzenie analizy stanu zdrowia pacjentów,

8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych,

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie zatrudnionych pracowników,

10) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego,

11) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach.

12) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

   a) wynajmu nieruchomości i lokali,

   b) dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej,

   c) reklamy,

   d) działalności związanej z parkowaniem pojazdów na terenie Szpitala,

   e) usług sterylizacji narzędzi i sprzętu,

  f) wykonywania usług transportu sanitarnego osób, którym nie przysługują świadczenia bezpłatne z tego tytułu,

   g) wykonywanie usług transportowych na zlecenie osób fizycznych lub prawnych.

 

§ 6

Szpital może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

§ 7

Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, placówkami naukowo-badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, samorządami, stowarzyszeniami i fundacjami.

§ 7a

Szpital realizuje zadania obronne, określone ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa i w czasie wojny    oraz sytuacjach kryzysowych.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie szpitalem.

 

§ 8

   1. Strukturę organizacyjną Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku tworzą:

            1)  Szpital:

            2) Zakład Działalności Ambulatoryjnej:

            3) Administracja.

 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

 3. Dyrektor Szpitala opracowuje Regulamin Organizacyjny Szpitala.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy Szpitala określa jego Dyrektor.

 

§ 9

1. Organem Szpitala jest Dyrektor.

2. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

3. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona posiadająca pisemne umocowanie.

4. Organem działającym w Zakładzie jest Rada Społeczna.

 

§ 10

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Szpital oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska Białegostoku.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji,

2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,

3) nieobecności nieusprawiedliwionej na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,

 

§ 11

Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, obejmują one:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności

c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,

e) regulaminu organizacyjnego,

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

§ 12

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do organu tworzącego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 13

1. Szpital jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków     i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Plan finansowy opiniuje Rada Społeczna a sprawozdanie z jego realizacji zatwierdza Rada Miejska Białegostoku.

4. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

5. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go    w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie      na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady polegają w szczególności             na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

6. Dyrektor Szpitala dokonuje wyboru audytora badającego roczne sprawozdanie finansowe w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i przedkłada wynik postępowania  do zatwierdzenia przez Radę Społeczną.

7. Rada Społeczna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu czynności Dyrektora, w wyniku których został dokonany wybór.

8. Szpital może uzyskiwać środki finansowe::

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, wymienionej     w § 5 pkt 12 statutu,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej,

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy  o działalności leczniczej.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 14

1. Szpital uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

2. Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw i przepisy wykonawcze oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

4. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Szpitala wymagają zmiany w statucie.

5. Zmiany statutu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.